ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ

Η ενοικίαση μοτοσικλέτας επιτρέπεται σε οδηγούς που έχουν συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας τους, και έχουν δίπλωμα μηχανής για τουλάχιστον 2 χρόνια. Ειδικά για το G310GS, τα αντίστοιχα όρια ηλικίας είναι το 22 έτος της ηλικίας τους και έχουν δίπλωμα μηχανής για τουλάχιστον 2 χρόνια. Το δίπλωμα πρέπει να είναι σε ισχύ , και κατατίθεται αντίγραφο αυτού πριν την ενοικίαση. Τόσο τα ελληνικά όσο και τα διεθνή διπλώματα, πρέπει να επιτρέπουν την οδήγηση μηχανών αντίστοιχη με αυτήν που μισθώνεται.

ΟΔΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΤΗ

Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Όλα τα πρόστιμα της Τροχαίας , Δημοτικής Αστυνομίας και αρχών εθνικών δικτύων (Αττική Οδός , Εγνατία Οδός , Ιόνια Οδός , ΠΑΘΕ, Ολυμπία Οδός , Αυτοκινητόδρομος ΜΟΡΕΑΣ, κλπ) , βαρύνουν αποκλειστικά τον ενοικιαστή της μοτοσυκλέτας.

 

ΜΙΣΘΩΣΗ

ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

1. Ο μισθωτής δύναται να χρησιμοποιήσει την μοτοσικλέτα αποκλειστικά και μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας, εκτός και αν προηγηθεί συμφωνία των δύο μερών για το αντίθετο. Η μοτοσυκλέτα ανήκει και θα παραμείνει στην πλήρη και αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας και καμία αλλαγή δεν υφίσταται λόγω της μίσθωσης στην νομή , κατοχή και κυριότητα της μοτοσυκλέτας.

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και δη από την παράδοση της μοτοσικλέτας στον μισθωτή μέχρι και την επιστροφή της και παραλαβή της από την εκμισθώτρια, απαγορεύεται να οδηγεί την μοτοσικλέτα οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πλην του Μισθωτή ή άλλου στο συμβόλαιο δηλωθέντος οδηγού, ο οποίος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να πληροί και να τηρεί τους ορισθέντες διά του παρόντος όρους και προϋποθέσεις αναφορικά με το όριο ηλικίας, τη διατήρηση διπλώματος οδήγησης μηχανής, την οδηγική συμπεριφορά κ.λπ.

3. Απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε μηχανική, τεχνική ή οπτική μεταβολή της Μοτοσικλέτας καθώς και η μερική ή ολική υπομίσθωσή της ή με οποιονδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, παραχώρηση της χρήσης της σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εκμισθώτριας.

4. Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιδεικνύει την αρμόζουσα επιμέλεια στην οδήγηση και χρήση της «Μοτοσικλέτας», να διαπιστώνει με επιμέλεια την μηχανική της κατάσταση, να ελέγχει τη στάθμη των λαδιών, την πίεση των ελαστικών  κ.λπ., να φροντίζει και να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την απρόσκοπτη λειτουργία της. Οφείλει επίσης να ασφαλίζει τη μοτοσικλέτα με την κλειδαριά τιμονιού και το ειδικό λουκέτο δισκοφρένου, τα οποία του διατίθενται , κάθε φορά που αυτή είναι σταθμευμένη. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει άμεσα την εκμισθώτρια για κάθε βλάβη ή ζημία τυχόν παρουσιαστεί στην μοτοσικλέτα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, υποχρεούμενος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της εκμισθώτριας από την καθυστερημένη ενημέρωση ή την παράλειψή της.

5. Απαγορεύεται στον μισθωτή καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο ακόμη και εάν απευθυνθεί σε αυτό ο μισθωτής να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επισκευή και εν γένει επέμβαση στη μοτοσικλέτας χωρίς προηγούμενη έγκριση της Εκμισθώτριας.

6. Απαγορεύεται στον μισθωτή να χρησιμοποιήσει την «Μοτοσικλέτα»:

α. Για υπεκμίσθωση ή και  μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι αντιτίμου,

β. Για τη μεταφορά βαρειών αντικειμένων, ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων (όπλων, ναρκωτικών εύφλεκτων υλικών, κλπ), των οποίων απαγορεύεται ρητώς η μεταφορά από την ισχύουσα νομοθεσία ή τα οποία είναι πιθανόν να επιφέρουν τυχόν κινδύνους στην ασφάλεια της «Μοτοσικλέτας» ή των επιβατών της.

γ. Για τη συμμετοχή του σε αγώνες πίστας ή ταχύτητας στο οδικό δίκτυο,

δ. Εκτός Ελλάδας χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εκμισθώτριας,

ε. Εάν ο Μισθωτής είναι υπό την επήρεια μέθης (σε ποσοστό περιεκτικότητας αλκοόλ όπως καθορίζεται εκ του Νόμου), ναρκωτικών ή διαφόρων ψυχοτρόπων, βαρέων αντικαταθλιπτικών ή βαρέων αντιισταμινικών φαρμάκων,

στ. Κατά παράβαση οποιωνδήποτε κανόνων του ΚΟΚ και της ισχύουσας νομοθεσίας.

ζ. Χωρίς ο οδηγός ή/και ο συνοδηγός να είναι εφοδιασμένος με κατάλληλο κράνος,

η. Σε δρόμους μη ασφαλούς οδήγησης ή / και χωμάτινους δρόμους,

Η Εταιρεία δικαιούται να απαιτήσει την επιστροφή της παραχωρηθείσας κατά χρήση μοτοσικλέτας και πριν την συμφωνημένη ημερομηνία επιστροφής, αν διαπιστωθεί ότι γίνεται χρήση αντίθετα προς τα συμφωνηθέντα, χωρίς να αποκλείεται και το δικαίωμα της Εταιρείας να αξιώσει και αποζημίωση αν αποδειχθεί κακή χρήση. Οι Όροι και οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η επέκταση της μίσθωσης μιας μοτοσυκλέτας είναι εφικτό να γίνει κατόπιν συνεννόησης, και εφόσον η εταιρεία έχει διαθεσιμότητα για την μισθωμένη μοτοσυκλέτα. Η επέκταση χρεώνεται με βάση τον τρέχοντα τιμοκατάλογο για τις επιπλέον ζητούμενες ημέρες και προεξοφλείται με πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικής μεταφοράς.

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Όλες οι μοτοσυκλέτες ενοικιάζονται με ελεύθερο αριθμό χιλιομέτρων κατά την διάρκεια της μίσθωσης τους, εντός Ελλάδος. Για ενοικιάσεις που αφορούν σε ταξίδι στο εξωτερικό απαιτείται ειδική συμφωνία.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Όλες οι μοτοσυκλέτες καλύπτονται με μικτή ασφάλεια καθώς και ασφάλεια αστικής ευθύνης και κλοπής / πυρός από την ALLIANZ, επίσημο συνεργάτη της BMW, και η ασφάλιση αυτή περιλαμβάνεται στο ημερήσιο μίσθωμα. Η μικτή ασφάλιση περιλαμβάνει ένα εκπιπτώμενο ποσό αναλόγως του μοντέλου (το οποίο καλύπτει ο μισθωτής σε περίπτωση συμβάντος).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Όλες οι μοτοσυκλέτες συνοδεύουν οι ακόλουθες ασφαλιστικές καλύψεις:

Α) ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ - ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ,

Β) ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ,

Γ) ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΤΟΣ ΠΟΡΘΜΕΙΟΥ - ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ,

Δ) ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΤΟΣ ΠΟΡΘΜΕΙΟΥ - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ,

Ε) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΣΤ)ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ 10% (Optional),

Ζ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ (Optional),

Η) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ 10% (Optional),

Θ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΣΤΑΣΕΙΣ-ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ-ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ) (Optional),

Ι) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ,

Κ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ,

Λ) ALLIANZ ANYWAY-ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ,

Μ) ALLIANZ ANYWAY-ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ,

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού, ο Μισθωτής υποχρεούται αμέσως να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:

Α) Να ειδοποιήσει αμέσως την Εκμισθώτρια,

Β) Να σημειώσει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις αυτοπτών μαρτύρων καθώς και οποιουδήποτε προσώπου εμπλέκεται στα ανωτέρω περιστατικά,

Γ) Να μην αναγνωρίζει καμία απολύτως αξίωση τρίτων,

Δ) Να ειδοποιήσει την Αστυνομία,

Ε) Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή άλλο στοιχείο (π.χ. φωτογραφίες κλπ.) και να τα αποστείλει στην Εκμισθώτρια.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού, ο Μισθωτής υποχρεούται αμέσως να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:

- Να ειδοποιήσει αμέσως το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας για να επιληφθεί του συμβάντος

- Να καταγράψει στοιχεία επικοινωνίας από κάθε τρίτο εμπλεκόμενο πρόσωπο, όπως επίσης και κάθε  άλλο στοιχείο (φωτογραφική αποτύπωση σκηνής συμβάντος, κλπ) και να τα διαβιβάσει στην εταιρεία

- Να μην αναγνωρίσει οποιαδήποτε αξίωση τρίτου.

- Να ενημερώσει την ασφαλιστική εταιρεία και την EXPRESS SERVICE

- Να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία εγγράφως.

Δικαιούχος προς αποζημίωση, σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιζομένου κινδύνου σε κάθε περίπτωση, είναι αποκλειστικώς και μόνον η Εταιρεία.

ΖΗΜΙΑ - ΚΛΟΠΗ

1. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος  να επαναφέρει καθ’ ολοκληρία κάθε ζημία που τυχόν ήθελε επέλθει στην μοτοσικλέτα σε οποιοδήποτε σημείο αυτής κατά την διάρκεια της μίσθωσης από οποιαδήποτε αιτία προερχόμενη και με πρότερη ειδοποίηση και αποδοχή της εταιρείας μας, και μόνο σε εγκεκριμένα από την εταιρεία συνεργαζόμενα συνεργεία, κι αυτό ανεξαρτήτως της όποιας καταβληθείσας εγγύησης ή της ισχύουσας ασφαλιστικής κάλυψης. Όσον αφορά στην επί τόπου επίσκεψη τεχνικού κατά τη διάρκεια της μίσθωσης υπάρχει επιπλέον κόστος το οποίο θα ορίζεται κατά περίπτωση. Επιπλέον, για όσο διάστημα μετά το ατύχημα η μοτοσυκλέτα μείνει σε ακινησία λόγω επισκευής, ο πελάτης επιβαρύνεται με το πάγιο ημερήσιο κόστος των 50 ευρώ για όσο καιρό η μοτοσυκλέτα επισκευάζεται από ζημία λόγω υπαιτιότητας του.

2. Σε περίπτωση μη έγκαιρης  παράδοσης ή εγκατάλειψης της μοτοσικλέτας από τον μισθωτή, ο μισθωτής επιβαρύνεται με την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της εταιρείας, τις δαπάνες για την ανεύρεση της μοτοσυκλέτας, καθώς και κάθε κόστος για την ανεύρεση και μεταφορά της μοτοσυκλέτας στην έδρα της εταιρείας, όπως επίσης και τα αναγκαία κόστη που θα απαιτηθούν για δικαστικά και νομικά έξοδα και σε περίπτωση μη ανευρέσεώς της ή κλοπής της στην καταβολή επιπλέον αυτών και της αγοραστικής αξίας αυτής.

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο μισθωτής υποχρεούται να αποζημιώσει καθ’ ολοκληρία την εκμισθώτρια και αυτό, ανεξάρτητα από την ασφαλιστική κάλυψη. Εάν και εφόσον η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώσει την εκμισθώτρια εις το ακέραιο των ζημιών / κλοπής που αυτή υπέστη, αυτή δεσμεύεται να επιστρέψει στον μισθωτή το ποσό που αυτός έχει καταβάλει εφ΄ όσον η ζημία θα έχει καλυφθεί στο σύνολό της, αλλιώς ο μισθωτής οφείλει να αποζημίωση την εταιρεία για την όποια  διαφορά.

Η ισχύς της ασφάλειας παύει να ισχύει εάν το όχημα οδηγείται από άλλον οδηγό από αυτόν που έχει δηλωθεί στο συμβόλαιο, ή/και εάν η μοτοσικλέτα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά βαρέων αντικειμένων, ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων (όπλων, ναρκωτικών εύφλεκτων υλικών, κλπ), των οποίων απαγορεύεται ρητώς η μεταφορά από την ισχύουσα νομοθεσία ή τα οποία είναι πιθανόν να επιφέρουν τυχόν κινδύνους στην ασφάλεια της «Μοτοσικλέτας» ή των επιβατών της, ή/και εάν η μοτοσικλέτα χρησιμοποιηθεί εκτός Ελλάδας χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εκμισθώτριας, ή/και εάν η μοτοσικλέτα χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση οποιωνδήποτε κανόνων του ΚΟΚ και της ισχύουσας νομοθεσίας ή/και εάν η μοτοσικλέτα χρησιμοποιηθεί χωρίς ο οδηγός ή/και ο συνοδηγός να είναι εφοδιασμένος με κατάλληλο κράνος, ή/και εάν ο οδηγός βρεθεί σε έλεγχο των αρχών με ποσοστά αλκοόλ υψηλότερα του επιτρεπόμενου ορίου, ή/και εάν διαπιστωθεί ότι έχει κάνει απαγορευμένη χρήση ουσιών και φαρμάκων, ή/και οδηγεί εκτός των επιτρεπτών ορίων ταχύτητας του σημείου όπου συντελείται το ατύχημα. Το όριο ταχύτητας προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία του καταγραφικού ταχύτητας του εγκατεστημένου στις μοτοσυκλέτες συστήματος tracking. Σε αυτές τις περιπτώσεις κακής και ανεπίτρεπτης χρήσης της μοτοσικλέτας όλες οι βλάβες που πιθανόν προκληθούν στο όχημα/μοτοσικλέτα βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.

Βλάβες που προκαλούνται στην μηχανή από οδήγηση εκτός του ασφάλτινου οδικού δικτύου , βαρύνουν τον μισθωτή εκτός αν έχει γίνει ρητή μίσθωση και για οδήγηση σε χωμάτινες διαδρομές.

Βλάβες που προκαλούνται στην μοτοσυκλέτα από οδήγηση σε πίστα, δεν καλύπτονται από την ασφάλεια και βαρύνουν εις όλοκληρο τον μισθωτή. Η οδήγηση σε πίστα απαγορεύεται ρητώς.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Όλες οι μοτοσυκλέτες είναι εφοδιασμένες με αντικλεπτικό σύστημα BMW

BMW BRAKE DISC LOCK WITH ANTI-THEFT ALARM SYSTEM

Όλες οι μοτοσυκλέτες είναι εφοδιασμένες με αντικλεπτικό σύστημα δισκοφρένου BMW με ξεχωριστό σύστημα συναγερμού

GPS TRACKING SYSTEM

Όλες οι μοτοσυκλέτες είναι εφοδιασμένες με αντικλεπτικό δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης, πιστοποιημένο από την  BMW, το οποίο εκτός των άλλων επιτρέπει τον άμεσο γεωγραφικό εντοπισμό της μηχανής σε περίπτωση ατυχήματος

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Όλες οι μοτοσυκλέτες καλύπτονται σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και τα μεγάλα νησιά , από οδηγική βοήθεια 24/7 της EXPRESS SERVICE