ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο μισθωτής αναγνωρίζει και δηλώνει ρητά με ατομική του ευθύνη  ότι τα ατομικά του στοιχεία που διαθέτει στην εταιρεία είναι  αληθή  και ακριβή. Περαιτέρω, έχει ενημερωθεί και  συναινεί με την αποθήκευση, διατήρηση και επεξεργασία  των ως άνω Προσωπικών του Δεδομένων  σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 , για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. Επιπλέον, συναινεί στην περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε συναφείς με την παρούσα Δραστηριότητα φορείς (Ασφαλιστική, Ταμεία, Αττική Οδός, Τροχαία, Δημοτικές Αστυνομίες κτλ) καθώς και  στην ηλεκτρονική καταγραφή   του στίγματος του οχήματος το οποίο εκμισθώνει.

Ο μισθωτής  αποδέχεται ότι η Εταιρεία δύναται, για την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της να επεξεργάζεται τα στοιχεία  του διαβιβάζοντας τα, για αυτό το σκοπό, σε συνεργαζόμενες εταιρείες που ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας και ότι θα λαμβάνει μέσω διανομής δείγματα ή άλλο ενημερωτικό υλικό που διανέμονται ταχυδρομικά, τηλεφωνικά, με την αποστολή γραπτού μηνύματος (sms) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο μισθωτής  αποδέχεται και συναινεί  όπως  γίνει λήψη φωτογραφιών του με την εκμισθώμενη μηχανή.

Για την ανάκληση των ανωτέρω συγκαταθέσεων, γνωρίζει ότι μπορεί να ενημερώσει την Εταιρεία με επιστολή στην ανωτέρω δ/νση της ή στο info [at] gstraveler.com